Ngày 30-12-2016, tại thành phố Cần Thơ, Trung ương Hội Luật gia Việt Nam đã tổ chức hội nghị toàn quốc tổng kết công tác năm 2016 và xây dựng chương trình, biện pháp thực hiện nhiệm vụ năm 2017 với sự có mặt của lãnh đạo Hội Luật gia các tỉnh, thành phố, lãnh đạo Trung ương hội và các đơn vị trực thuộc, đại diện một số ban ngành trung ương. Ông Nguyễn Văn Quyền, Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam chủ trì hội nghị. Hội nghị được đón tiếp các vị đại biểu lãnh đạo thành uỷ, HĐND, UBND, UBMTTQVN thành phố Cần Thơ và một số sở, ngành. Ông Phạm Gia Túc, Phó Bí thư Thành uỷ thành phố Cần Thơ có bài phát biểu chào mừng hội nghị.
Báo cáo kết quả hoạt động hội năm 2016 và phưong hướng nhiệm vụ năm 2017 của Giáo sư Tiến sĩ Lê Minh Tâm, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hội Luật gia Việt Nam đã được các đại biểu tham dự hội nghị đánh giá cao.
Năm 2016 tổ chức luật gia cả nước đã triển khai toàn diện, đồng bộ các nhiệm vụ công tác hội và đạt được kết quả đáng khích lệ.
Về công tác tham gia xây dựng pháp luật, Trung ương hội đã tổ chức 23 cuộc tọa đàm góp ý kiến vào các văn bản quy phạm pháp luật theo đề nghị của cơ quan chủ trì soạn thảo, đồng thời, để bảo đảm tính kịp thời, đồng bộ của những văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành và sẽ có hiệu lực vào năm 2017, ngay từ đầu năm, Hội đã tổ chức góp ý kiến hoàn thiện các kế hoạch triển khai thi hành các văn bản quy phạm pháp luật gửi đến các cơ quan có liên quan. Ở địa phương, các cấp hội theo kế hoạch công tác năm và yêu cầu của Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân đã tham gia góp ý kiến vào nhiều dự thảo Luật quan trọng, tham gia tích cực và có hiệu quả vào việc xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật của các ngành, các cấp ở địa phương. Trong năm, các cấp hội đã tổ chức được 458 hội nghị, đóng góp gần 8000 lượt ý kiến góp ý vào các văn bản quy phạm pháp luật của Trung ương và địa phương. Ngoài ra, các cấp hội còn tham gia công tác thẩm định, rà soát, kiểm tra 89.142 văn bản của các ngành, các cấp.
Công tác tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý tiếp tục được chú trọng. Các cấp hội đã tổ chức nghiên cứu đánh giá việc thực hiện Nghị định 77/2008/NĐ-CP của Chính phủ, nêu những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện và các đề xuất, kiến nghị sửa đổi Nghị định cho phù hợp với tình hình thực tế. Hội đã thỏa thuận với Dự án Quỹ Toàn cầu phòng, chống HIV/AIDS thí điểm xây dựng mạng lưới tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý miễn phí tại 5 tỉnh, thành phố: Hà Nội, Hồ Chí Minh, Thái Bình, Quảng Ninh, Đồng Nai. Các Trung tâm tư vấn pháp luật trực thuộc Trung ương Hội đã triển khai thực hiện dự án Tư vấn pháp luật về hợp đồng hợp tác cho người nông dân dân tộc thiểu số tại một số tỉnh, tham gia chương trình “Nhân rộng sáng kiến phòng, chống tham nhũng Việt Nam”, tổ chức Hội thảo “Tăng cường tiếp cận công lý cho người nhiễm HIV của Việt Nam”.


Toàn cảnh hội nghị

Các trung tâm tư vấn pháp luật thuộc Hội Luật gia các tỉnh, thành phố đã đẩy mạnh công tác tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý, đặc biệt là trợ giúp pháp lý miễn phí cho đối tượng là người nghèo, người dân tộc thiểu số, đối tượng chính sách, đối tượng sắp mãn hạn tù tái hòa nhập cộng đồng và những nhóm người yếu thế trong xã hội bằng nhiều hình thức khác nhau như: tư vấn trực tiếp, tư vấn qua điện thoại, các kênh truyền hình trung ương, địa phương và mở các chuyên mục riêng trên các báo, bản tin pháp luật của hội ... Theo số liệu thống kê chưa đầy đủ, trong năm 2016, các cấp hội đã thực hiện tư vấn pháp luật được 70.200 vụ việc (80% là tư vấn pháp luật miễn phí), trợ giúp pháp lý được 27.423 vụ việc. 
Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật là một trong những hoạt động nổi bật, là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục của các cấp hội và hội viên. Trong năm 2016, các cấp hội đã triển khai tuyên truyền, phổ biến nhiều văn bản quy phạm pháp luật của Trung ương và địa phương với nhiều hình thức phong phú như: tổ chức các cuộc tuyên truyền lưu động, tập huấn văn bản; tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng (Báo chí, truyền thanh, truyền hình) bằng cả tiếng Việt và tiếng dân tộc, đưa nội dung tuyên truyền vào các chương trình văn nghệ, cổ động; biên soạn và phát hành bản tin pháp luật, tờ rơi, tờ gấp, sổ tay pháp luật, chuyên đề pháp luật về phòng, chống tội phạm; xây dựng tủ sách pháp luật, tổ chức cuộc thi tìm hiểu pháp luật v.v... Trong năm qua, các cấp hội đã tổ chức được 82.405 buổi tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật cho 4.305.817 lượt người dân, phát hành 8.857.150 các loại bản tin pháp luật, tờ rơi, tờ gấp v.v...

Phục vụ cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, các cấp hội đã xây dựng và thực hiện tốt kế hoạch tuyên truyền, phổ biến nội dung các văn bản pháp luật có liên quan như: Hiến pháp năm 2013, Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân năm 2015, Luật Tổ chức Quốc hội, Luật Tổ chức chính quyền địa phương đến toàn thể hội viên và các tầng lớp Nhân dân. Đã có 55 luật gia trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và 1283 luật gia trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.
Tiếp tục triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Đề án “Xã hội hóa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý năm 2016”, Thường trực Trung ương hội đã xây dựng và ban hành kế hoạch thực hiện, tổ chức hai hội thảo lấy ý kiến Hội Luật gia các tỉnh vào dự thảo báo cáo tổng kết Đề án.
Hội đã tiếp tục hoàn thành tốt nhiệm vụ là thành viên Hội đồng tuyển chọn, giám sát thẩm phán quốc gia. Trong năm Hội đồng đã có ý kiến đề nghị cấp có thẩm quyền bổ nhiệm lại 141 Thẩm phán trung cấp, 584 Thẩm phán sơ cấp; bổ nhiệm mới 01 thẩm phán cao cấp, 545 Thẩm phán sơ cấp, 186 Thẩm phán trung cấp. 
Thực hiện chủ trương tăng cường công tác hoà giải ở cơ sở, các cấp hội ở địa phương đã giới thiệu hội viên có năng lực, có tín nhiệm tham gia các tổ hoà giải. Các hội viên đã tích cực tham gia các tổ hoà giải ở thôn, xóm, bản, ấp, tổ dân phố, chú trọng gắn công tác trợ giúp pháp lý với công tác hoà giải, tham gia hòa giải nhiều tranh chấp nhỏ về dân sự, đất đai, nhà cửa, hôn nhân gia đình ... góp phần thiết thực vào việc giải quyết thành công nhiều vụ việc tranh chấp ở cơ sở. Trong năm, các cấp hội đã tham gia hòa giải thành 27.567 các tranh chấp ở địa phương.
Trung ương hội đã ban hành Kế hoạch tiếp tục thực hiện Kết luận số 19-KL/TW ngày 23/5/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Chỉ thị 08/CT-TTg ngày 24/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các cấp Hội Luật gia Việt Nam. 
Trong năm, các cấp hội đã tập trung đẩy mạnh công tác xây dựng, củng cố tổ chức hội và phát triển hội viên, kết quả, đã thành lập mới được 176 tổ chức hội và phát triển mới được 4.117 hội viên, cấp mới và đổi thẻ cho 4.201 hội viên.


Giáo sư, Tiến sĩ Lê Minh Tâm, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Trung ương Hội Luật gia Việt Nam trình bày báo cáo tổng kết

Hội Luật gia Việt Nam tiếp tục tổ chức tốt phong trào thi đua yêu nước theo đúng chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, có các giải pháp để đổi mới nội dung, hình thức và phương pháp tổ chức công tác thi đua, khen thưởng, đưa công tác thi đua, khen thưởng trở thành một nội dung quan trọng trong công tác xây dựng hội, là phương pháp để động viên và thu hút đông đảo các cấp hội và hội viên vào việc thực hiện những nhiệm vụ của hội một cách hào hứng, sôi nổi và trách nhiệm, góp phần tạo ra động lực và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của hội. Năm 2016 đã có 13 tập thể tiêu biểu được Trung ương hội tặng cờ thi đua xuất sắc, 250 tập thể và 448 cá nhân được tặng Bằng khen. 
Năm 2017 là năm thứ hai thực hiện Nghị quyết XII của Đảng, 5 năm thực hiện Kết luận 19-KL/TW của Ban Bí thư, 4 năm thực hiện Chỉ thị 08/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và là năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh. Toàn hội tập trung tổ chức triển khai đồng bộ các mặt công tác của hội theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Luật gia Việt Nam lần thứ XII, xây dựng và triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình, kế hoạch cụ thể của hội, phấn đấu cao để giành được thắng lợi một cách toàn diện.

Lam Hùng


[Đăng ngày: 06/01/2017]

 


Độ ẩm:
Sức gió:

Đang online: 107

Số lượt truy cập: 663502

Giá bep tu duc siêu bền bep tu chefs nhập khẩu