Ban Thường vụ Tỉnh ủy vừa ban hành Thông tri số 07-TT/TU, ngày 21/10/2016 về việc lãnh đạo đại hội Đoàn các cấp tiến tới Đại hội Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017 – 2022. 
Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, các cơ quan, đơn vị liên quan tập trung lãnh đạo, chỉ đạo ban chấp hành đoàn các cấp trong tỉnh chuẩn bị tốt nội dung đại hội đoàn cấp mình, đảm bảo các nội dung theo yêu cầu của Chỉ thị số 06-CT/TW, ngày 25/8/2016 của Ban Bí thư Trung ương Đảng. Báo cáo trình đại hội cần đánh giá đúng thực trạng tình hình thanh niên, công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi 5 năm qua; khẳng định những đóng góp của thanh niên, nêu rõ những khuyết điểm, yếu kém và nguyên nhân, rút ra bài học kinh nghiệm trong nhiệm kỳ qua. Chỉ đạo công tác nhân sự đảm bảo dân chủ, đúng nguyên tắc, quy trình theo quy định của Điều lệ Đảng, Điều lệ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và Quy chế cán bộ đoàn. Ban chấp hành đoàn khóa mới phải đảm bảo phẩm chất, năng lực, uy tín, có khả năng quy tụ, tập hợp đoàn viên, thanh niên; có số lượng và cơ cấu hợp lý, có sự kế thừa và phát triển, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác đoàn, công tác thanh niên trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Quan tâm bố trí công tác đối với cán bộ đoàn chuyên trách khi kết thúc nhiệm kỳ theo quy định.Đại hội cấp cơ sở hoàn thành chậm nhất trong tháng 5/2017; cấp huyện hoàn thành chậm nhất trong tháng 8/2017 (đại hội điểm hoàn thành chậm nhất trước ngày 30/4/2017); cấp tỉnh hoàn thành trong tháng 9/2017.
Bên cạnh đó, giao Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh biên soạn nội dung tuyên truyền về đại hội đoàn thanh niên các cấp; chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan thông tin đại chúng đẩy mạnh và thực hiện tốt công tác tuyên truyền trước, trong và sau đại hội. Cấp ủy các cấp lãnh đạo các cấp bộ đoàn phát động, tổ chức các phong trào thi đua sôi nổi, thiết thực chào mừng đại hội; tăng cường phát hiện, biểu dương các điển hình tiên tiến trong đoàn viên, thanh niên…/.

NGỌC MINH 
[Đăng ngày: 26/10/2016]

 


Độ ẩm:
Sức gió:

Đang online: 122

Số lượt truy cập: 663516

Giá bep tu duc siêu bền bep tu chefs nhập khẩu