CÔNG ĐOÀN VC TỈNH CỘNG         HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CĐCS SỞ TƯ PHÁP                                     Độc lập - Tự do- Hạnh phúc.

Số 04/CĐ                                                      Khánh Hòa, ngày 20 tháng 01 năm 2016

BẢN ĐĂNG KÝ
THI ĐUA XÂY DỰNG CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ NĂM 2016

Căn cứ nhiệm vụ chính trị của cơ quan, chương trình hoạt động năm 2016 của Công đoàn viên chức tỉnh Khánh Hoà. Công đoàn Sở Tư pháp tỉnh Khánh Hoà đăng ký xây dựng CĐCS năm 2016 với những nội dung chủ yếu sau đây:

I. Công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng:

1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về chủ trương, đường lối của đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các chủ trương công tác của công đoàn cho CBCCVC. Đặc biệt là tuyên truyền và triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội IV Công đoàn viên chức Khánh Hoà, Nghị quyết đại hội IV Công đoàn viên chức Việt Nam, Nghị quyết Đại hội IX Công đoàn Khánh Hoà, Nghị quyết Đại hội IX Công đoàn Việt Nam.
2. Tham mưu xây dựng và thực hiện các chế độ, chính sách liên quan trực tiếp đến quyền lợi của CBCCVC và người lao động. Làm tốt công tác chăm lo đời sống, vật chất, tinh thần cho CBCCVC và người lao động tại đơn vị, tăng cường các hoạt động xã hội, tình nghĩa.
3. Tổ chức và tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ chào mừng nhân các ngày lễ lớn và các sự kiện quan trọng trong năm như: 86 năm ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (3/2); ngày Quốc tế phụ nữ (8/3); 41 năm giải phóng hoàn toàn Miền Nam và thống nhất đất nước (30/4); Quốc tế lao động (01/5); 126 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí minh (19/5); 87 năm ngày thành lập công đoàn Việt Nam; 19 năm ngày thành lập Công đoàn Viên chức Khánh Hòa; 71 năm ngày Quốc Khánh (02/9); 87 năm ngày thành lập Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam (20/10)… với những hình thức phù hợp đặc điểm, điều kiện công tác của đơn vị, nhằm thu hút đông đảo cán bộ, đoàn viên tham gia.
II. Phát huy dân chủ, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh:

1. Thực hiện quy chế dân chủ cơ sở:
Phối hợp với chính quyền tổ chức Hội nghị CBCC trong tháng 01/2016.
Tham gia với chính quyền xây dựng và thực hiện các quy định về quy chế dân chủ ở cơ sở như: Quy chế dân chủ của ngành, quy chế khen thưởng, đề bạt, bổ nhiệm, nâng lương; Quy chế chi tiêu nội bộ và quản lý, sử dụng tài sản công của cơ quan; Quy chế phối hợp giữa thủ trưởng đơn vị và BCH Công đoàn.
Tiếp tục củng cố, kiện toàn và nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân.
2. Động viên cán bộ, đoàn viên công đoàn thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị.
Phối hợp với chính quyền tổ chức ký kết giao ước thi đua năm 2016 giữa các Khối thi đua; đăng ký các danh hiệu thi đua theo quy định. Thông qua việc tổ chức các phong trào thi đua yêu nước; đẩy mạnh các phong trào thi đua “Lao động giỏi, “Lao động sáng tạo” “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” động viên CBCC, VC hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn của cá nhân và nhiệm vụ chính trị của cơ quan.
3. Xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh:
- Động viên cán bộ, công chức không ngừng ra sức rèn luyện, nâng cao trình độ về mọi mặt và tu dưỡng đạo dức cách mạng. Thực hiện tốt chỉ thị 05 của Thủ tướng Chính phủ về việc nâng cao hiệu quả thời gian làm việc, thực hiện tốt quy chế văn hóa công sở, xây dựng cơ quan văn hóa và ngày làm việc 8 giờ chất lượng, hiệu quả; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.
III/ Chăm lo đời sống bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của CBCCVC, vận động tham gia công tác xã hội. 

- Tham gia với chính quyền trong việc thực hiện các chế độ chính sách đối với CBCCVC như: nâng lương, khen thưởng, kỷ luật và các chính sách khác.
- Tham mưu đề xuất cải thiện điều kiện làm việc, phương tiện làm việc cho CBCCVC, tạo điều kiện cho CBCCVC học tập nâng cao trình độ nghiệp vụ.
- Chăm lo đời sống tinh thần, vật chất các biện pháp nâng cao thu nhập sức khỏe cho CBCCVC; kiểm tra giám sát việc thực hiện các chế độ chính sách đối với CBCCVC.
- Vận động CBCCVC, đoàn viên công đoàn thực hiện tốt các hoạt động xã hội từ thiện: quỹ vì người nghèo, quỹ bảo trợ trẻ em, quỹ mái ấm công đoàn…

IV. Xây dựng tổ chức công đoàn:

Củng cố và đưa hoạt động của các tổ công đoàn đi vào nề nếp
Phát triển đoàn viên mới, đảm bảo 100% CBCCVC là đoàn viên công đoàn.
Đưa hoạt động của UBKT, Ban thanh tra nhân dân thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra tài chính, việc thực hiện Điều lệ Công đoàn; kiểm tra việc thực hiện nội quy, quy chế của cơ quan.

Thực hiện tốt các thông tin báo cáo theo định kỳ.

V. Các chỉ tiêu thi đua chủ yếu:

+ Chỉ tiêu thi đua về công đoàn: Phấn đấu đạt danh hiệu CĐCS vững mạnh xuất sắc năm 2016; 98% đoàn viên công đoàn đạt danh hiệu đoàn viên xuất sắc; 20% đoàn viên công đoàn xuất sắc tiêu biểu; 98% nữ CBCC đạt danh hiệu phụ nữ “ hai giỏi”
- Phấn đấu 6/6 tổ công đoàn tiên tiến, có từ 3 đến 4 đạt tổ công đoàn xuất sắc.
- 100% gia đình cán bộ, công chức, viên chức đạt danh hiệu gia đình văn hoá, phấn đấu 02 đoàn viên công đoàn được kết nạp Đảng.
- 100% đoàn viên công đoàn thực hiện cuộc vận động xây dựng người cán bộ, công chức “Trung thành, Sáng tạo, Tận tụy, Gương mẫu”. 

+ Chỉ tiêu thi đua về chính quyền: 
- 100% cán bộ, công chức, viên chức phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao, trong đó 100% đạt lao động tiên tiến, 100% các Phòng, Trung tâm thuộc Sở đạt tập thể lao động tiên tiến, 02 đơn vị đạt tập thể lao động xuất sắc; 10 đến 12 cán bộ, công chức, viên chức đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua cơ sở./.

Nơi nhận:
- Khối trưởng;                                         TM.BCH CÔNG ĐOÀN
- Lưu CĐ.                                                           CHỦ TỊCH

                                                                              (Đã ký)
                                                                           Đặng Văn Khánh
[Đăng ngày: 29/02/2016]

 


Độ ẩm:
Sức gió:

Đang online: 132

Số lượt truy cập: 663527

Giá bep tu duc siêu bền bep tu chefs nhập khẩu