Công văn về việc tổ chức kỷ niệm 72 năm Ngày truyền thống ngành Tư pháp Việt Nam

Để các hoạt động kỷ niệm 72 năm Ngày truyền thống ngành Tư pháp Việt Nam (28/8/1945 - 28/8/2017) có ý nghĩa thiết thực, phù hợp với chủ trương của Đảng, Nhà nước, sự chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; nhằm động viên cán bộ, công chức, viên chức toàn Ngành nâng cao nhận thức, trách nhiệm, hăng hái thi đua, quyết tâm phấn đấu xây dựng Bộ, ngành Tư pháp vững mạnh, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ được giao, Bộ Tư pháp đề nghị Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ, Giám đốc Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện tốt một số nội dung sau đây:


Ảnh minh họa

1. Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 21-CT/TW ngày 21/12/2012 của Ban Bí thư về việc đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Chỉ thị số 30/CT-TTg ngày 26/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường thực hành tiết kiệm chống lãng phí; Nghị định số 145/2013/NĐ-CP ngày 29/10/2013 của Chính phủ quy định về tổ chức ngày kỷ niệm; nghi thức trao tặng, đón nhận hình thức khen thưởng, danh hiệu thi đua; nghi lễ đối ngoại và đón, tiếp khách nước ngoài; Quyết định số 398/QĐ-TTg ngày 31/3/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Chương trình tổng thể của Chính phủ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2017; Quyết định số 797/QĐ-BTP ngày 05/6/2017 ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2017 của Bộ Tư pháp, đảm bảo các hoạt động kỷ niệm Ngày truyền thống của Ngành thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm, không làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của cơ quan, đơn vị. Các cơ quan, đơn vị không tổ chức mít tinh kỷ niệm Ngày truyền thống Ngành; không nhận hoa, không đón tiếp các đoàn khách đến thăm, chúc mừng vào dịp kỷ niệm 72 năm Ngày truyền thống của Ngành.

2. Quán triệt cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ của Bộ, ngành Tư pháp theo tinh thần Hội nghị sơ kết công tác tư pháp 06 tháng đầu năm 2017 và Thông báo kết luận của Bộ trưởng Lê Thành Long tại Hội nghị[1]; tiếp tục triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Chương trình hành động của ngành Tư pháp triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2017 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2017; Kế hoạch hành động của Bộ Tư pháp thực hiện Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP ngày 06/02/2017 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2017, định hướng đến năm 2020.

3. Phát động toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc đơn vị đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trong năm 2017 với chủ đề “Toàn ngành Tư pháp siết chặt kỷ luật, kỷ cương, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao năm 2017”, “Ngành Tư pháp chung sức góp phần xây dựng nông thôn mới”, “Cán bộ Tư pháp đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, thực hiện Chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức Ngành Tư pháp, qua đó, nâng cao nhận thức, tạo sự tin tưởng, phấn khởi của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong đơn vị về vai trò, vị trí và trách nhiệm của Bộ, Ngành trước yêu cầu đẩy mạnh xây dựng, hoàn thiện và thực thi pháp luật, cải cách hành chính, cải cách tư pháp; động viên cán bộ, công chức, viên chức, người lao động phấn đấu vượt qua khó khăn, tổ chức triển khai đồng bộ các mặt công tác, góp phần tích cực vào việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương và đất nước.

4. Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục về truyền thống của Ngành; kết hợp việc kỷ niệm Ngày truyền thống của Ngành với việc chào mừng kỷ niệm 72 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 02/9. Căn cứ vào điều kiện thực tế, các cơ quan, đơn vị tổ chức tọa đàm trong nội bộ cơ quan để ôn lại truyền thống của Ngành, có thể kết hợp biểu dương, khen thưởng cho tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác; đồng thời cùng với các tổ chức chính trị - xã hội quan tâm tổ chức học tập truyền thống và tổ chức các đợt sinh hoạt chính trị tại Khu di tích Bộ Tư pháp và Phòng Truyền thống Bộ Tư pháp, như: tổ chức Lễ kết nạp Đảng viên mới, sinh hoạt đảng bộ, chi bộ… Bên cạnh đó, các đơn vị chủ động tổ chức thăm hỏi, tri ân cán bộ hưu trí của đơn vị mình.

5. Các đơn vị thuộc Bộ trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ theo Kế hoạch tổ chức kỷ niệm 72 năm Ngày truyền thống của Ngành tại cơ quan Bộ.
Tổng cục Thi hành án dân sự có trách nhiệm quán triệt, hướng dẫn các cơ quan Thi hành án dân sự tổ chức các hoạt động kỷ niệm Ngày truyền thống ngành Tư pháp phù hợp với bối cảnh các cơ quan thi hành án dân sự vừa tổ chức kỷ niệm 71 năm Ngày truyền thống Thi hành án dân sự (19/7/1946 - 19/7/2017), không tổ chức các hoạt động mang tính chất nghi lễ, các hoạt động khác làm ảnh hưởng đến thời gian làm việc của cán bộ, công chức, tập trung mọi nguồn lực để tổ chức thi hành án đạt kết quả.
Vụ Thi đua - Khen thưởng có trách nhiệm quán triệt, hướng dẫn việc biểu dương, khen thưởng cho tập thể, cá nhân trong ngành Tư pháp trong đợt kỷ niệm này.
Báo Pháp luật Việt Nam, Cổng thông tin điện tử của Bộ phối hợp với các cơ quan báo chí trong và ngoài Ngành tăng cường đăng tin, bài, hình ảnh tuyên truyền về Ngày truyền thống của Ngành.

Trên đây là hướng dẫn của Bộ Tư pháp về việc tổ chức kỷ niệm 72 năm Ngày truyền thống ngành Tư pháp Việt Nam, đề nghị Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ, Giám đốc Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nghiêm túc thực hiện./.

Theo Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp 
[Đăng ngày: 21/08/2017]

 


Độ ẩm:
Sức gió:

Đang online: 16

Số lượt truy cập: 663407

Giá bep tu duc siêu bền bep tu chefs nhập khẩu