[Đăng ngày 19/04/2019]

BỘ MÁY TỔ CHỨC

 

LÃNH ĐẠO SỞ:

1. Giám đốc: Bà Nguyễn Thị Lan Phương

Điện thoại:    0258.3822760

Email:           ntlphuong@khanhhoa.gov.vn

Nhiệm vụ:     
1.1. Chịu trách nhiệm trước Bộ Tư pháp, Tỉnh uỷ, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về công tác tư pháp trên địa bàn tỉnh.
1.2. Lãnh đạo, quản lý, chỉ đạo, điều hành mọi mặt hoạt động của Sở Tư pháp theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở.
1.3. Trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực, nhiệm vụ công tác:
- Công tác tổ chức cán bộ, công tác bảo vệ chính trị nội bộ; an ninh, quốc phòng; thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; công tác kế hoạch - tài chính, là chủ tài khoản của cơ quan.
- Công tác tổng hợp báo cáo, thống kê ngành; văn thư - lưu trữ; thi đua, khen thưởng; công tác cải cách tư pháp; cải cách hành chính.
- Công tác hộ tịch; quốc tịch; lý lịch tư pháp; chứng thực; bồi thường nhà nước; nuôi con nuôi; đăng ký giao dịch bảo đảm.
- Công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo.
- Chương trình, kế hoạch công tác dài hạn, hàng năm; công tác hợp tác quốc tế trong lĩnh vực tư pháp.
1.4. Thực hiện nhiệm vụ là thành viên của các Hội đồng, ban chỉ đạo và các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Tư pháp.
1.5. Trực tiếp phụ trách các đơn vị: Văn phòng, Thanh tra, Phòng Hành chính tư pháp.
1.6. Theo dõi, chỉ đạo công tác tư pháp trên địa bàn thành phố Nha Trang, thành phố Cam Ranh và huyện Trường Sa.

2. Phó Giám đốc: 
Ông Phạm Quốc Đạt

Điện thoại:    0258.3810817

Email:           pqdat@khanhhoa.gov.vn

Nhiệm vụ:    

2.1. Giúp Giám đốc Sở phụ trách các lĩnh vực, nhiệm vụ công tác: công tác xây dựng, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật; quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật; công tác pháp chế các sở, ngành; hỗ trợ pháp lý doanh nghiệp.
2.2. Thực hiện nhiệm vụ là thành viên của các Hội đồng, ban chỉ đạo và các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở phân công.
2.3. Trực tiếp phụ trách các đơn vị: Phòng Xây dựng và Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật; Phòng Quản lý xử lý vi phạm hành chính và Theo dõi thi hành pháp luật.
2.4. Theo dõi, chỉ đạo công tác tư pháp trên địa bàn thị xã Ninh Hòa, huyện Vạn Ninh và huyện Khánh Sơn.

3. Phó Giám đốc: 
Ông Đặng Văn Khánh

Điện thoại:    0258.3825378

Email:          dvkhanh@khanhhoa.gov.vn

Nhiệm vụ:   

3.1. Giúp Giám đốc Sở phụ trách các lĩnh vực, nhiệm vụ công tác: 
công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; công tác hòa giải ở cơ sở; công tác xây dựng, duy trì hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008; công tác luật sư, tư vấn pháp luật, giám định tư pháp, công chứng, bán đấu giá tài sản, trọng tài thương mại, quản tài viên, trợ giúp pháp lý; thừa phát lại; thi hành án dân sự; công tác ứng dụng công nghệ thông tin; công tác công đoàn; công tác thanh niên.
- Phụ trách Trang thông tin điện tử Phổ biến giáo dục pháp luật của tỉnh và Trang thông tin điện tử tổng hợp Sở Tư pháp.
- Được ủy quyền là chủ tài khoản thứ hai của cơ quan.
3.2. Thực hiện nhiệm vụ là thành viên của các Hội đồng, ban chỉ đạo và các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở phân công.
3.3. Trực tiếp phụ trách các đơn vị: Phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật; Phòng Bổ trợ tư pháp; Phòng Công chứng số 1; Trung tâm Dịch vụ Đấu giá tài sản, Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước.
3.4. Theo dõi, chỉ đạo công tác tư pháp trên địa bàn huyện Diên Khánh, huyện Cam Lâm và huyện Khánh Vĩnh.

CÁC PHÒNG CHUYÊN MÔN:

1. Văn phòng Sở:

* Ông Đào Đức Thắng - Chánh văn phòng

Điện thoại:    0258.3811633

Email:            ddthang@khanhhoa.gov.vn

2. Thanh tra Sở:

* Ông Huỳnh Tấn Thức - Chánh Thanh Tra

Điện thoại:    0258.3824512

Email:            htthuc@khanhhoa.gov.vn

3. Phòng Bổ trợ tư pháp:

* Bà Lý Thụy Ý Uyên – Phó Trưởng phòng

Điện thoại:    0258.3816379

Email:           pbttp.stp@khanhhoa.gov.vn

4. Phòng Hành chính tư pháp:

 * Bà Hoàng Thị Mỹ Hạnh - Trưởng phòng

Điện thoại:    0258.827901

Email:            phctp.stp@khanhhoa.gov.vn

5. Phòng Phổ biến giáo dục pháp luật:

 * Ông Phan Quý Thành - Trưởng phòng

Điện thoại:    0258.3561117

Email:            ppbgdpl.stp@khanhhoa.gov.vn

6. Phòng Xây dựng và Kiểm tra văn bản QPPL:

* Ông Trần Văn Dũng - Trưởng phòng

Điện thoại:    0258.3811634

Email:           pxdktvbqppl.stp@khanhhoa.gov.vn

7. Phòng Quản lý xử lý vi phạm hành chính và Theo dõi thi hành pháp luật

* Bà Thái Thị Lệ Phượng – Phó Trưởng phòng

Điện thoại:    0258.3811577

Email:           pxlvphctdthpl.stp@khanhhoa.gov.vn

 

CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP TRỰC THUỘC SỞ:

1. Trung tâm Trợ giúp pháp lý:

* Ông Huỳnh Duy Thương - Giám đốc Trung tâm

Điện thoại:    0258.3626777

Email:           hdthuong@khanhhoa.gov.vn

2. Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản:

* Bà Nguyễn Bích Phượng – Q. Giám đốc Phụ trách Trung tâm

Điện thoại:    0258.3827698

Email:            nbphuong@khanhhoa.gov.vn

3. Phòng Công chứng số 1:

* Bà Lê Lệ Hoa – Quyền Trưởng phòng

Điện thoại:    0258.3822322

Email:             pcc1.stp@khanhhoa.gov.vn

1

 


Độ ẩm:
Sức gió:

Đang online: 24

Số lượt truy cập: 896939