[Đăng ngày 08/07/2021]

LÃNH ĐẠO SỞ:

1. Giám đốc: Nguyễn Thị Lan Phương
- Số điện thoại: (0258) 3822760
- Email: ntlphuong.stp@khanhhoa.gov.vn

2. Phó Giám đốc: Phạm Quốc Đạt
- Số điện thoại: (0258) 3810817 
- Email: pqdat@khanhhoa.gov.vn

3. Phó Giám đốc: Đặng Văn Khánh
- Số điện thoại: (0258) 3825378 
- Email: dvkhanh@khanhhoa.gov.vn

4. Phó Giám đốc: Lương Hùng Minh

- Số điện thoại: 

- Email: lhminh.stp@khanhhoa.gov.vn


CÁC PHÒNG CHUYÊN MÔN:

1. Văn phòng Sở:

* Ông Đào Đức Thắng - Chánh văn phòng

Điện thoại:    0258.3811633

Email:            ddthang@khanhhoa.gov.vn

2. Thanh tra Sở:

* Ông Huỳnh Tấn Thức - Chánh Thanh Tra

Điện thoại:    0258.3824512

Email:            htthuc@khanhhoa.gov.vn

3. Phòng Bổ trợ tư pháp:

* Bà Lý Thụy Ý Uyên – Trưởng phòng

Điện thoại:    0258.3816379

Email:           pbttp.stp@khanhhoa.gov.vn

4. Phòng Hành chính tư pháp:

 * Bà Hoàng Thị Mỹ Hạnh - Trưởng phòng

Điện thoại:    0258.827901

Email:            phctp.stp@khanhhoa.gov.vn

5. Phòng Phổ biến giáo dục pháp luật:

 * Ông Phan Quý Thành - Trưởng phòng

Điện thoại:    0258.3561117

Email:            ppbgdpl.stp@khanhhoa.gov.vn

6. Phòng Xây dựng và Kiểm tra văn bản QPPL:

* Ông Trần Văn Dũng - Trưởng phòng

Điện thoại:    0258.3811634

Email:           pxdktvbqppl.stp@khanhhoa.gov.vn

7. Phòng Quản lý xử lý vi phạm hành chính và Theo dõi thi hành pháp luật

* Bà Thái Thị Lệ Phượng – Phó Trưởng phòng

Điện thoại:    0258.3811577

Email:           pxlvphctdthpl.stp@khanhhoa.gov.vn

 

CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP TRỰC THUỘC SỞ:

1. Trung tâm Trợ giúp pháp lý:

* Ông Phan Biên Cường - Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm

Điện thoại:    0258.3626777

Email:           pbcuong@khanhhoa.gov.vn

2. Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản:

* Bà Nguyễn Bích Phượng – Q. Giám đốc Phụ trách Trung tâm

Điện thoại:    0258.3827698

Email:            nbphuong.stp@khanhhoa.gov.vn

3. Phòng Công chứng số 1:

* Bà Lê Lệ Hoa – Quyền Trưởng phòng

Điện thoại:    0258.3822322

Email:             pcc1.stp@khanhhoa.gov.vn

1

 

Đang online: 75

Số lượt truy cập: 2283961