[Đăng ngày 07/07/2021]

TIỂU SỬ TÓM TẮT VÀ NHIỆM VỤ CỦA LÃNH ĐẠO

SỞ TƯ PHÁP TỈNH KHÁNH HÒA 

1. Giám đốc: Nguyễn Thị Lan Phương
- Số điện thoại: (0258) 3822760
- Email: ntlphuong.stp@khanhhoa.gov.vn
- Sinh ngày: 08/09/1969
- Quê quán: Diên An, Diên Khánh, Khánh Hòa.

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật.

- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp lý luận Chính trị.
- Chức vụ hiện nay: Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy; Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Khánh Hòa.

Nhiệm vụ:     
1.1. Chịu trách nhiệm trước Bộ Tư pháp, Tỉnh uỷ, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về công tác tư pháp trên địa bàn tỉnh.
1.2. Lãnh đạo, quản lý, chỉ đạo, điều hành mọi mặt hoạt động của Sở Tư pháp theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở.
1.3. Trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực, nhiệm vụ công tác:
- Công tác tổ chức cán bộ, công tác bảo vệ chính trị nội bộ; an ninh, quốc phòng; thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; công tác kế hoạch - tài chính; là chủ tài khoản của cơ quan.
- Công tác tổng hợp báo cáo, thống kê ngành; văn thư - lưu trữ; thi đua - khen thưởng; cải cách hành chính; ứng dụng công nghệ thông tin.
- Công tác hộ tịch; quốc tịch; lý lịch tư pháp; chứng thực; bồi thường nhà nước; nuôi con nuôi; đăng ký biện pháp bảo đảm.
- Công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo.
- Chương trình, kế hoạch công tác dài hạn, hàng năm; công tác hợp tác quốc tế trong lĩnh vực tư pháp.
1.4. Thực hiện nhiệm vụ là thành viên của các Hội đồng, ban chỉ đạo và các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Tư pháp.
1.5. Trực tiếp phụ trách các đơn vị: Văn phòng, Phòng Bổ trợ tư pháp - Thanh tra, Phòng Hành chính tư pháp.
1.6. Theo dõi, chỉ đạo công tác tư pháp trên địa bàn thành phố Nha Trang và huyện Trường Sa.

2. Phó Giám đốc: Phạm Quốc Đạt
- Số điện thoại: (0258) 3810817 
- Email: pqdat@khanhhoa.gov.vn
- Sinh ngày: 05/08/1962
- Quê quán: Nghĩa Phú, Nghĩa Hưng, Nam Định
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật.
- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp lý luận Chính trị.
- Chức vụ hiện nay: Phó Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Khánh Hòa.

Nhiệm vụ:    
2.1. Giúp Giám đốc Sở phụ trách các lĩnh vực, nhiệm vụ công tác: công tác xây dựng, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật; quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật; công tác pháp chế các sở, ngành; hỗ trợ pháp lý doanh nghiệp.
2.2. Thực hiện nhiệm vụ là thành viên của các Hội đồng, ban chỉ đạo và các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở phân công.
2.3. Trực tiếp phụ trách đơn vị: Phòng Văn bản quy phạm pháp luật và Theo dõi thi hành pháp luật.
2.4. Theo dõi, chỉ đạo công tác tư pháp trên địa bàn huyện Vạn Ninh và thị xã Ninh Hòa.

3. Phó Giám đốc: Đặng Văn Khánh
- Số điện thoại: (0258) 3825378 
- Email: dvkhanh@khanhhoa.gov.vn
- Sinh ngày: 17/04/1964
- Quê quán: Ninh Thân, Ninh Hòa, Khánh Hòa.

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật.
- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp lý luận Chính trị.
- Chức vụ hiện nay: Phó Bí thư Đảng ủy; Chủ tịch Công đoàn Sở Tư pháp; Phó Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Khánh Hòa.

Nhiệm vụ:   
3.1. Giúp Giám đốc Sở phụ trách các lĩnh vực, nhiệm vụ công tác: công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; công tác hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật;
- Công tác xây dựng, duy trì hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001; công tác công đoàn; công tác thanh niên.
- Phụ trách Trang Thông tin điện tử Phổ biến giáo dục pháp luật của tỉnh; Trang Thông tin điện tử Sở Tư pháp.
3.2. Thực hiện nhiệm vụ là thành viên của các Hội đồng, ban chỉ đạo và các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở phân công.
3.3. Trực tiếp phụ trách đơn vị: Phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật.
3.4. Theo dõi, chỉ đạo công tác tư pháp trên địa bàn huyện Diên Khánh, huyện Cam Lâm và huyện Khánh Vĩnh.

4. Phó Giám đốc: Lương Hùng Minh

4.1. Giúp Giám đốc Sở phụ trách các lĩnh vực, nhiệm vụ công tác: công tác quản lý nhà nước về luật sư, tư vấn pháp luật, giám định tư pháp, công chứng, đấu giá tài sản, trọng tài thương mại, quản tài viên, trợ giúp pháp lý; thừa phát lại; thi hành án dân sự; công tác cải cách tư pháp.
4.2. Thực hiện nhiệm vụ là thành viên của các Hội đồng, ban chỉ đạo và các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở phân công.
4.3. Trực tiếp phụ trách các đơn vị: Phòng Công chứng số 1, Trung tâm Dịch vụ Đấu giá tài sản, Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước.
4.4. Theo dõi, chỉ đạo công tác tư pháp trên địa bàn thành phố Cam Ranh và huyện Khánh Sơn.

1

 

Đang online: 75

Số lượt truy cập: 2283539